Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a petsclub.hu weboldalon biztosított szolgáltatások igénybe vételére.

Weboldal üzemeltetőjének adatai:
Mágori Krisztina e.v.
6729 Szeged, Zentai u. 47. adószám: 75921499-1-26 nyilvántartási szám: 28148883

Hatály:
A jelen Általános Szerződési Feltételek a petsclub.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított szolgáltatások igénybe vételére és szolgáltatások nyújtására vonatkozik.

Az ÁSZF online elfogadása
A weboldalon közvetített szolgáltatások igénybevételnek feltétele a Szolgáltató weboldalán mindenkor elérhető ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett és egyértelmű elfogadása. A jelen ÁSZF feltételei határozzák meg a Felek jogait és kötelezettségeit a szolgáltatásokra vonatkozóan.
A felhasználói fiók létrehozásával a Tag kötelezően elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.
A felhasználói fiók létesítésével, a szolgáltatás igénybe vételével a Tag kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és azokat feltétel nélkül teljes körűen elfogadja.
Jelen ÁSZF Tagok általi megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a felhasználói fiókot, vagy a Tagot a szolgáltatásból kizárja.

Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket – akár azonnali hatállyal – módosítsa, erről azonban a Tagokat a weboldalon értesíteni köteles.
A módosított általános feltételeket elfogadottnak kell tekinteni a Tagok ezzel ellentétes, kifejezett írásos nyilatkozatának hiányában. A Tag ezen nyilatkozatát a módosításokat követő 14 naptári napon belül megtenni köteles, ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a Tag elfogadta a módosításokat.

A Szolgáltatások igénybe vétele
A regisztrációhoz és a szolgáltatások igénybe vételéhez minden Tagnak létre kell hoznia egy felhasználói fiókot, mely során személyes adatait meg kell adnia. A Tagok jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkoznak, hogy a létrehozni kívánt ügylet tekintetében jogképesek és szerződéskötésüknek akadálya nincsen.
A Tag felelős az általa szolgáltatott adatok helyességéért és valódiságáért, valamint azért, hogy a Szolgáltató nyilvántartása mindenkor a helyes és érvényes, naprakész adatokat tartalmazza. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen adatokat ellenőrizheti. Eltérés, vagy adatváltozás esetén a Tag köteles haladéktalanul javítani ezeket az adatokat, vagy a Szolgáltatót tájékoztatni.
A Szolgáltató a Tagok által szolgáltatott adatok valódiságáért való felelősségét kifejezetten kizárja.
A Szolgáltató indoklás nélkül törölheti a rendszerből azokat a Tagokat, akik másokra nézve sértő, megbotránkoztató tartalmakat közölnek a weboldalon, a szolgáltatás igénybevétele közben sértő, megbotránkoztató viselkedésmódot tanúsítanak, szándékosan veszélyeztetik az állatokat.

A szolgáltatás
A szolgáltatás keretében az üzemeletető a Tagok (Ügyfelek és Szitterek) egymásra találását segíti az állatok gondozása, felügyelete érdekében, ehhez webes felületet biztosít a petsclub.hu weblapon.

A Szolgáltatás működése
A Szitter a regisztráció során kizárólag a saját maga által vállalt szolgáltatást hirdetheti a weblapon. Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy a szolgáltatást saját tulajdonában lévő állata részére kívánja igénybe venni.
Az Ügyfél/Szitter saját maga kereshet a weboldalon az igényeinek megfelelő hirdetőt.
Az Ügyfél/Szitter maga veszi fel a kapcsolatot az általa kiválasztott Sziterrel/állat tulajdonossal a weboldalon megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül, mely során egyeztetik, hogy megfelelnek-e egymás elvárásainak. E tekintetben a szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a későbbiekben az ügyfelek között létrejött megállapodás, és annak teljesítése körében.
A regisztráció/adatlap létrehozása során a Tag teljesíti a vállalt díjfizetést a Szolgáltató részére.

Regisztrációs és előfizetési lehetőségek
Előfizetési csomagok: éves, 180 napos, 30 napos előfizetés egy összegben, mely előfizetési csomagoknál korlátlan, 3db, 1db adatlap tölthető fel(az előbbi sorrendben).
A Tagok a díjakat online, a Barion Payment Zrt. (https://www.barion.com/hu/) által biztosított felületen keresztül a bankkártyájukkal, vagy Barion fizetőeszközükkel fizethetik ki.

Díjak és fizetési lehetőségek
A szolgáltatások díjai és azok fizetési kondíciói változhatnak, az erről szóló aktuális tájékoztatót a Szolgáltató a weboldalon teszi közzé.
A díjak változásai a jövőben alkalmazandóak, a már folyamatban lévő megrendeléseket, a már kifizetett szolgáltatásokat nem érinti.

A tagok jogai és kötelezettségei
A Sziterek/Ügyfelek jogosultak a tagdíj megfizetését követően a díjcsomagban foglalt mennyiségű adatlap feltöltésére szolgáltatásuk hirdetése, vagy Szitter keresése érdekében. (Az adatlapok közötti keresés regisztrációhoz nem kötött)
Az Ügyfél köteles az állat ellátásához szükséges adatokat megadni, a megfelelő ellátás érdekében ezek az adatok tartalmazzák az állat viselkedésére vonatkozó leírásokat is és minden olyan információt, amelyek a teljes körű ellátás biztosításához szükségesek.
A Szitterek kötelesek a tapasztalataikra, esetleges előképzettségükre vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni, illetve olyan szolgáltatást hirdetni, melynek teljesítésére képesek, és az nem ütközik sem jogi, sem egyéb akadályba.
A fenti adatok helyességért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
Az Ügyfelek kötelesek helytállni az állatuk által okozott károkért a kártérítés általános szabályai szerint.
Az üzemeltető szolgáltatása körében nem felelős a Szitterek és az Ügyfél között létrejött megállapodás teljesítésében.
Az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amelyet a Felek egymásnak okoznak.

A szerződéstől való elállás
Az érvényes fogyasztóvédelmi jogi szabályozás szerint az elállási jog kizárt abban az esetben, ha a szolgáltatás teljesítése már megkezdődött.

A weboldal elérése
A Szolgáltató igyekszik biztosítani a 24 órás / 7 napos rendelkezésre állást, azonban előfordulhat, hogy a hozzáférés vagy szolgáltatás megszakad karbantartási műveletek vagy új tartalom feltöltése miatt. A szolgáltató vállalja, hogy minden ésszerű lépést megtesz, hogy minimálisra csökkentse ezen időtartamokat.
A Tagok tudomásul veszik és elfogadják, hogy a weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a tárhelyszolgáltatás elérhetetlensége, felfüggesztése vagy megszakítása esetén.

Adatkezelési szabályok
A Tagok az ÁSZF elfogadásával a személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak, mely csupán a szolgáltatás közvetlen teljesítéséhez (regisztráció, számlázás, elektronikus fizetés) kapcsolódik.
A Tag a weboldalon történő regisztrációt követően felhasználó név és jelszó segítségével azonosítja magát.
A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a hozzájárulás elfogadásával igazolja, hogy a hozzájárulást elolvasta és megértette. Igazolja továbbá, hogy az adatkezelési szabályokat is magában foglaló Szabályzatnak az elérhetőségéről előzetesen tájékozódott, és a Szabályzatban foglaltakra tekintettel a fent meghatározott adatkezelésekhez ezúton hozzájárulását adja.